Energy - Systems & Management dr inż Krzysztof Wilk   ES&M
słowa kluczowe:   audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, efektywność energetyczna, białe certyfikaty, przegląd energetyczny, ISO 50001, systemy zarządzania energią


Certyfikowany Audytor/Ekspert d/s Energetyki w programie NFOŚiGW - Polseff2  -  "Poprawa efektywności energetycznej - cz. 4 Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach".

Wzrost cen energii, powodowany wyczerpywaniem się zasobów nieodnawialnych paliw oraz regulacjami zmierzającymi do zmniejszenia negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne, a także świadomość odpowiedzialności za stan środowiska zachęcają coraz większą rzeszę podmiotów do bardziej racjonalnego zarządzania gospodarką energetyczną.

Firma ES&M dostarcza wsparcia analitycznego dla realizacji tego zadania, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem energetycznym i realizacją różnorodnych projektów z zakresu energetyki, gospodarki energetycznej, planowania energetycznego.


Zrealizowane przez ES&M w okresie ostatniego roku audyty wykazały potencjał oszczędności w zakresie 10÷38%. Znaczna część oszczędności mogła być osiągnięta dzięki zmianom organizacyjnym lub niskonakładowym przedsięwzięciom inwestycyjnym.
ES&M w okresie 2012-2014 zrealizowała 5 audytów energetycznych w ramach programu Efektywne Wykorzystanie Energii (później Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki) NFOŚiGW - w tym audyty w pierwszym i ostatnim konkursie oraz największy z audytów przemysłowych w programie NFOŚiGW (dla HCM).

20 lipca 2017r. 
Prezes URE opublikował wyniki 5 przetargu na białe certyfikaty

Do przetargu zgłoszono 2425 ofert, 327 zostało odrzuconych,; 2065 ofert zostało wybranych, a 33 oferty nie zostały wybrane ze względu na wartość przyjętą wartość efektu energetycznego (wsp omega)

Miło nam przyznać, że wśród wygranych jest 9 ofert przygotowanych (warz z audytami) przez ES&M. Oznacza to ponownie  100% skuteczność działań ES&M.
Niestety był to już ostatni przetarg. Teraz będzie łątwiej o białe certyfukaty ale i mniej opłacalnie.
06 lipca 2016r. godz.17.40
Prezes URE opublikował wyniki 4 przetargu na białe certyfikaty

Do przetargu zgoszono 1120 ofert, 137 zostało odrzuconych, 983 oferty wygrały.
Miło nam przyznać, że wśród wygranych są trzy oferty przygotowane (warz z audytami) przez ES&M. Oznacza to 100% skuteczność działań ES&M.
.
12 czerwca 2016r
Nowa ustawa o efektywności energetycznej została opublikowana

Nowa ustawa o efektywności energetycznej (ustawa z dnia 20 maja 2016r o efektywności energetycznej) 11 czerwca.została opublikowna w Dzieniku Ustaw.
Ustawa wejdzie w życie 1 października 2016r.
24 maja 2016r

„Dodatkowa premia” za białe certyfikaty


Cierpliwi posiadacze białych certyfikatów, wydanych  na podstawie ustawy o efektywności energetycznej  z 15 kwietnia 2011 roku, będą mogli uzyskać za nie znacznie więcej niż  zakładali biorąc udział w przetargu prezesa URE. Znacznie więcej oznacza 50% lub nawet więcej.

Więcej
20 maja 2016r
Nowa ustawa o efektywności energetycznej - przyjęta przez sejm

20 maja sejm uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej, implementującą do krajowego porządku prawnego wymagania zawarte w dyrektywie 2012/27/UE.
Jeśli senat niczego nie zmieni, ustawa wejdzie w życie 1 paździenika 2016r. Zatem do 1 pażdziernika 2017 należy wykonać pierwszy audyt energetyczny.

Nie zajmujemy się na tej stronie polityką. ale trrudno nie zwrócić uwagi na to, że przeciwko ustawie głosowała PO, mimo iż jest to jej ustawa, nieznacznie tylko skorygowana przez obecny rząd.
19 maja 2016r
Nowa ustawa o efektywności energetycznej - propozycje zmian

18 maja, podczas prac na ustawą, część posłów zaproponowała przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy do 1 stycznia 2017 roku (więcej). Ich argumentacja wskazuje jednak na małą znajomośc przedmiotu. Po pierwsze - ustawa z 2011 roku miała obowiązywać (w części dotyczącej przetargów) do końca 2015 roku, a obowiązuje już dłużej - kto chciał, "to się załapał". Po drugie, zawsze znajdą się podmioty, które po prostu zaspały; czekanie na wszystkich nie wydaje się dobrą metodą. Wreszczcie procedowany projekt umożliwia uzyskanie białych certyfikatów (o mniejszej wartości w przypadku postępowania bez przetargu, ale jednak), dla PSPEE zrealizowanych po 1 stycznia 2014 roku ale przed wejściem w życie ustawy nowej. Art 56 i 57 ust. 2 projektu stanowią bowiem:

Art. 56. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących świadectw efektywności energetycznej oraz przetargów stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 57 ust.2 Dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, ale nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 r., dla których nie wydano świadectw efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 59, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje świadectwa efektywności energetycznej, na wniosek podmiotu u którego zostało zrealizowane to przedsięwzięcie lub te przedsięwzięcia albo podmiotu upoważnionego  przez ten podmiot, złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

18 maja 2016r
Nowa ustawa o efektywności energetycznej dziś ponownie w sejmie


Dzisiaj  Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawi sejmowi "sprawozdanie  o rządowym projekcie ustawy o efektywności energetycznej".
Komisja przedłoży wniosek o przyjęcie ustawy przez sejm.

Ważne - wprowowadzono zmianę daty wejścia ustawy w życie  - na 1 października 2016 roku. Dla przedsiebiorstw zobligowanych do przeprowadzenia audytu energetycznego oznacza to kilka dodatkowych miesięcy na jego realizację (pierwszy audyt musi byc przeprowadzony w okresie 12 miesięcy od wejścią ustawy w życie).Zmiana terminu powinna pozwolić na zakończenie wszystkich procedur związanych z czwartym przetargiem na białe certyfikaty. Teoretycznie stwarza też możiwość przeprowadzenia kolejnego przetargu - ale tylko teoretycznie ponieważ realizacja wszystkich określonych przez starą ustawę kroków w okresie 4-5 miesięcy nie mieści się w polskich realiach.
Nowa ustawa o efektywności energetycznej jest już...tuż, tuż

Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej implementującej dyrektywę 2012/27/UE do krajowego porządku prawnego jest juz po pierwszym czytaniu w sejmie.
Projekt wpłynął do sejmu 14 kwietnia,  pierwsze czytanie odbyło się dnia 28 kwietnia, po czym projekt został skierowany do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.
Wygląda, że, niemal równo z rocznym opóźnieniem,  ustawa zostanie przyjęta.

W imieniu firmy „City-Brand.pl” Energia Odnawialna oraz własnym (ES&M) zapraszamy do udziału w warsztatach pt.:

Białe certyfikaty - nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej.

więcej
Prezes URE ogłosił czwarty przetarg na białe certyfikaty.


Oferty należy składać do 28 stycznia 2016 roku.

Limity:
1( 1 578 848 toe dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy;
2) 197 356 toe dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy;
3) 197 356 toe dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 16 ust. 3 pkt 3 ustawy. 3.

Wartość współczynnika akceptacji ofert (t), o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, wynosi 0.3
Prezes URE ogłosi czwarty przetarg na białe certyfikaty ? (20 grudnia 2015)


  Pomimo wcześniejszych obaw o los tegorocznego przetargu na świadectwa efektywności energetycznej, wydaje się że Prezes URE jeszcze w grudniu ogłosi kolejny przetarg. Przygotowana została już nowelizacja ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej. Jedyne zmiany polegaja na takim przesunięciu ustawowych terminów, aby możłiwe było przeprowadzenie przetargu i aby świadectwa zachowały ważnośc o rok dłożej - tzn do 31 marca 2017 roku.

Współczynnik akceptacji ofert, zgodnie z obwieszczeniem MG z dnia 2 listopada 2015r, jest równy 0,3.

Może dobrze, że przetarg bedzie. Jednak po raz kolejny udowodniono, że prawo można stanowić z dnia na dzie, co w przypadku biznesu raczej zniechęca skutecznie (?) do podejmowania ryzyka, niż zachęca do hego podejmowania.

Wszystkim startującym życzymy sukcesu.


Dodano 21 grudnia 2015
Kara za brak audytu energetycznego

W najnowszym projekcie ustawy o efektywności energetycznej ( wersji 1.23 z 22 maja br.) przedstawionym przez RCL, znalazł się zapis o karze jaka nałożona będzie na przedsiębiorstwo, które nie wykona obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego. Przedsiębiorca, który nie przeprowadzi audytu energetycznego, podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 5% obrotu rocznego.
Obowiązek ma wejść w życie 5 grudnia, przy czym audyt musi być wykonywany nie rzadziej niż co cztery lata.
Kolejną zmianą jest ograniczony powrót do opłaty zastępczej. Podmiot zobligowany mógłby 30--10% (malejąco w okresie 2016-2018) obowiązku zrealizować wnosząc tę opłatę.
  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
  Audyt energetyczny w przemyśle

Firma Energy – Systems &  Management Dr inż. Krzysztof Wilk zaprasza do udziału w pilotażowym projekcie:
Efektywność Energetyczna – Efektywnie i bez Ryzyka

Celem projektu jest:
  •  zmniejszenie kosztów energii zużywanej przez przedsiębiorstwo dzięki działaniom bezinwestycyjnym oraz niskoinwestycyjnym (o krótkim czasie zwrotu SPBT)
  • określenie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wymagających znacznego zaangażowania finansowego
  • przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania energią. przy ograniczeniu do minimum ryzyka finansowego.
Program obejmuje:
  • przeprowadzenie  audytu energetycznego przedsiębiorstwa
  • doradztwo związane z wykorzystaniem wyników audytu
Zmiany w programie 5.8  NFOŚiGW
„Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”


Na stronie NFOŚiGW pojawiła się informacja o planowanym drugim konkursie na dofinansowanie audytów energetycznych w ramach programu 5.8 „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”.
Zgodnie z informacją Konkurs 2 miałby rozpocząć się 24 września 2014r. i trwać do 8 października. Jednak źródła nieoficjalne podają, iż konkursu prawdopodobnie nie będzie. To samo źródło podaje, że ulec ma zmianie formuła programu - audyt miałby być dofinansowywany tylko w przypadku zadeklarowania udziału w części 2 programu  - "Zwiększenie efektywności energetycznej".
Warsztaty / Szkolenie
Białe certyfikaty - bezbłędne przygotowanie dokumentacji przetargowej

Sposób przeprowadzania przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, zwanego potocznie przetargiem na białe certyfikaty, sprzyja popełnieniu błędów, których bolesną konsekwencją jest utrata szansy na pozyskanie premii w postaci świadectw. W przetargu pierwszym odrzuconych zostało około 50%, w drugim jedna trzecia ofert.

Przetarg, którego ogłoszenia oczekuje się w grudniu będzie prawdopodobnie ostatnią szansą dla uzyskania premii dla przedsięwzięć zrealizowanych przed 1 stycznia 2014.

Dla zwiększenia szans na sukces proponujemy wyjątkowe na rynku warsztaty pomocne w prawidłowym przygotowaniu i zweryfikowaniu dokumentacji przetargowej. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał prawo do konsultacji oferty do dnia 10 stycznia. 2015 roku.

Więcej
7 padziernika 2015r - trzeci przetarg Prezesa URE na białe certfikaty rozstrzygnięty

7 października 2015r, po prawie 9 miesiącach, URE ogłosiło wyniki 3 przetargu na BC. 230 ofert zostało odrzuconych z powodu nieprawidłowości w dokumentacji (wystąpienie przesłanek, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia przetargowego). 502 ofertom przyznano BC ( w tym dwom weryfikowanym przez ES&M). Proporcje  sukces : porażka są zatem podobne jak w przetargu drugim.

Serdecznie gratulujemy wszytkim Państwu - przedsiebiorcom jak i audytorom, którzy odnieśli sukces.

Przed nami prawdopodobnie ostatni przetarg. Ze wzzględu na kalendarz udział powinni rozważyć Ci Przedsiebiorcy, którzy zrealizowali PSPEE. Jeśli przedsięwzięcia zostały zrealizowane przed przed 1 stycznia 2014r jest to ich ostatnia szansa na BC.
Dla PSPEE planowanych nie ma sensu zajmowac się sprawą - mało prawdopobne jest uzyskanie i sprzedzaż świadectw do 31 marca 2016 roku.
Pilne ! Koniec białych certyfikatów na podstawie ustawy z 2011 roku ?

Po 31 grudnia 2015 roku nie będzie można uzyskać świadectw efektywności energetycznej na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 roku - ogłasza Prezes URE

20 października 2015 roku Prezes URE ogłosił komunikat, w którym zwraca uwagę (m.in), że z dniem 31 grudnia 2015 r wygasa ważność art. 16, art. 18-21 i art. 24 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej. Dalej Prezes URE pisze:

"Zuwagi na fakt, że ww. art. 16 oraz art. 18-20 ustawy o efektywności energetycznej dotyczą organizowania, przeprowadzania i rozstrzygania przez Prezesa URE przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, natomiast art. 21 reguluje kwestie wydawania przez Prezesa URE świadectw efektywności energetycznej podmiotom, które wygrały przetarg, należy mieć na względzie, że po dniu 31 grudnia 2015 r. Prezes URE nie będzie miał kompetencji do podejmowania działań i wykonywania czynności wskazanych w tych przepisach.

Zdaniem Prezesa URE   po dniu 31 grudnia 2015 r. nie będzie istniała podstawa prawna do wydawania świadectw efektywności energetycznej  podmiotom, które wygrały w przetargach na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zorganizowanych i rozstrzygniętych przez Prezesa URE na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o efektywności energetycznej.

A zatem nawet  gdyby zgodnie z art. 16 ust.1 ogłoszony został do końca 2015 roku przetarg na białe certyfikaty, to i tak Prezes URE nie będzie miał możliwości wydania świadectw.

Dodano 26 .10.2015r

Czyżby koniec przetargów na białe certyfikaty ?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazała się wersja 1.19 datowana 30.10.2014 projektu nowej ustawy o efektywności energetycznej. Pierwsze, pobieżne czytanie pozwala ocenić go jako rewolucyjny - jeżeli projekt wejdzie w życie to:
  • modernizacje instalacji objętych systemem ETS nie bedą już podlegały wyłączeniu przedmiotowemu w staraniach o białe certyfikaty (tzn.poprawa efektywności energetycznej instalacji o min 10 toe bedzie podstawą do ubiegania się o świadectwo efektywności energetycznej)
  • nie będzie ołaty zastępczej -  przedsiębiorstwa energetyczne będą miały obowiązek zrealizowania u odbiorcy końcowego przedsięwzięcia służacego poprawie efektywności energetycznej (PSPEE),  zaś towarowy dom maklerski lub dom maklerski będzie miał obowiązek umorzenia świadectwa.
  • za niewykonanie w/w obowiązku bedzie kara.
  • nie będzie przetargów na świadectwa, wystarczy wniosek do URE wraz z audytem.
Więcej informacji przedstawimy już wkrótce.Wraca dotacja audytu energetycznego NFOŚiGW


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił pierwszy w tym roku nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowymw ramach programu priorytetowego: „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”. Potencjalnych beneficjentów i inwestorów fakt ten powinien ucieszyć. Niestety mniej pocieszające jest  to, że dotychczas program cieszy się umiarkowanym powodzeniem, mimo iż można w ramach niego uzyskać dofinansowanie do audytu w wysokości do 70%. (więcej...NFOŚiGW.)
Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014